Δημήτρης Ιακωβίδης Προϊστάμενος Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διοίκηση και Διδακτορικό για τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική.

Η επαγελματική του εμπειρία με βάση το αντικείμενο εργασίας:

•Συντονισμός του σχεδιασμού και της κατάρτισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020
•Συμμετοχή στη διαπραγμάτευση και έγκριση από την ΕΕ.
•Διαμόρφωση μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης των αναπτυξιακών στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ – Συντονισμός όλων των αρμόδιων για την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων υπηρεσιών για τους ποσοτικοποιημένους στόχους τους (Δείκτες εκροών αποτελέσματος – Διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. για την έγκριση των δεικτών και των στόχων).
•Παροχή οδηγιών για την εξειδίκευση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ
•Συντονισμός της παρακολούθησης των πολιτικών των στρατηγικών στόχων και των ποσοτικοποιημένων στόχων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ
•Παρακολούθηση της υλοποίησης των ΕΠ και διαμόρφωση πρότασης για αναγκαιότητα αναθεώρησης των ασκούμενων πολιτικών και προγραμμάτων- Παροχή κατευθύνσεων για αναθεώρηση των ΕΠ.
•Διαμόρφωση του σχεδίου δράσης για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και παροχή κατευθύνσεων για την Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια).
•Συνεργασία με την ΕΕ για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης.
•Εκπόνηση της έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ
•Παροχή κατευθύνσεων για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων των ΕΠ του ΕΣΠΑ και της έκθεσης κλεισίματος.
•Μεθοδολογία υπολογισμού και παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων της αρχής της προσθετικότητας, (εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια, και εκ των υστέρων).
•Οργάνωση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ .
•Προετοιμασία της σύγκλισης των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ συνεργασία με τις ΔΑ και τις υπηρεσίες της Ε.Ε.
•Παρακολούθηση εκπλήρωσης αιρεσιμοτήτων