Δημήτρης Ιακωβίδης Αναπληρωτής Διευθυντής Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

ΕΣΠΑ 2014-2020: Στρατηγική-Προτεραιότητες-Αρχιτεκτονική Εστίαση στην Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα

To ΕΣΠΑ 2014-2020 εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 και στοχεύει α) να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και β) η Ελλάδα να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης.

Το Αναπτυξιακό όραμα για την περίοδο 2014-2020 προσδιορίσθηκε: «στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης».

Το όραμα αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί με:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία
και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση
3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμό – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Το σύνολο της συνδρομής από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 21 δις. Ευρώ περίπου ενώ το σύνολο του προϋπολογισμού των δημόσιων πόρων για την περίοδο 2014-2020 που θα διατεθούν εκτιμάται σε 26,5 δις ευρώ περίπου.